รอบการอบรม *


รุ่น วันอบรม สถานที่จัดอบรม
เต็ม 1 7 - 8 ตุลาคม 2564 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เต็ม 2 28 - 29 ตุลาคม 2564 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เต็ม 3 9 - 10 พฤศจิกายน 2564 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เต็ม 4 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เต็ม 5 21 - 22 ธันวาคม 2564 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เต็ม 6 13-14 มกราคม 65 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เต็ม 7 3-4 กุมภาพันธ์ 65 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เต็ม 8 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เต็ม 9 8-9 มีนาคม 2565 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เต็ม 10 29-30 มีนาคม 2565 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
เต็ม 11 21-22 เมษายน 2565 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
12 19-20 พฤษภาคม 2565 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

หมายเหตุ รูปแบบการเรียนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทั้งระบบ Onsite และ/หรือ Online ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ฯ

ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัครอบรมฟังก์ชันพื้นฐาน ทางการคำนวณ เช่น sum, count, average, max, min
การใช้งาน Pivot Table, Pivot Chart

ที่อยู่ปัจจุบัน


ข้อมูลการทำงาน


ที่อยู่ในการออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ


ที่อยู่เดียวกับข้อมูลการทำงาน
ที่อยู่อื่นๆในการออกใบแจ้งหนี้ (โปรดระบุ)

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำคัญอย่างยิ่ง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) จะดำเนินการเป็นอย่างดีที่สุดด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียน (“ผู้ใช้บริการ”) โครงการ Big Data Up skill Reskill สำหรับบุคคลทั่วไป (โครงการฯ) ยินยอมให้เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) เปิดเผยและนำข้อมูลข้าพเจ้าที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ ทั้งที่บันทึกไว้ในรูปแบบใด ๆ รวมถึงสำเนาและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้สำหรับการใช้บริการตามจุดประสงค์ของโครงการฯ ในการรับข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ แก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ และโครงการฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน ให้แก่ พันธมิตร คู่ค้า บุคคลภายนอกที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการฯ ซึ่งบุคคลภายนอกนั้นมีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นเดียวกันกับโครงการฯ

ทั้งนี้ โครงการฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งผู้ลงทะเบียนมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยกรุณาติดต่อได้ที่ Email : [email protected]

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อรับบริการของโครงการฯ

ยอมรับ