ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 9

ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 กฤชทัต วัฒนาสุนทรชัย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
2 กัญญาณัฐ กิมเกถนอม บรษัท หัวใจไอที จำกัด
3 ฐิตานันท์ ทองสินนท์ชัย บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
4 นฤมล กิมเกถนอม บริษัท พี แอนด์ พี อิเบคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด
5 นิศาชล จิระวัฒนชัย บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
6 ปณต อัตตนนท์ บริษัท เวอร์ทาซอฟท์ จำกัด
7 ปิยะดา จิตร์บำรุง บริษัท เวอร์ทาซอฟท์ จำกัด
8 ภาคิณ อานันท์ภัทร์ บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
9 ภูษิต เกษมสุขภักดี บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
10 วงศกร ลิ้มประเสริฐ บริษัท มาเรลลี (ประเทศไทย) จำกัด
11 สุทธิรักษ์ รัฐกาย บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
12 อธิตา อ่อนเอื้อน มหาวิทยาลัยบูรพา
13 อมรวดี แซ่เฮ้ง บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด
14 อรอนงค์ ร้อยทา มหาวิทยาลัยบูรพา

กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์