ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 ขันธฤทธิ์ ปฐมเล็ก บุคคลทั่วไป
2 จรัสศรี ร่มเย็น วิทยาลัยพณิชยการธนุบรี
3 จักรพันธ์ สินศิริพงษ์ บริษัท โปรพาร์ท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด
4 ณัฐนันท์ ดอกไม้ไหว บุคคลทั่วไป
5 เถกิง วงศ์ศิริโชติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6 ธมลวรรณ ศรีธรรมมา บริษัท โปรพาร์ท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด
7 นงคราญ มาเร็ว บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
8 นพมาศ แสนกล้า วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
9 ปาริชาติ พรวิริยะทรัพย์ บริษัท มาเรลลี (ประเทศไทย) จำกัด
10 เพชรนภา ชูอินทร์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
11 ยุทธพล วิเชียรอินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหิดล
12 รุ่งโรจน์ เลิศรัตนศาสตร์ บุคคลทั่วไป
13 ลาวัลย์ ยิ้มดี บริษัท ซีคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
14 วรกร คุรุวงศ์วัฒนา บุคคลทั่วไป
15 วิชญานันท์ รสหอม บริษัท ทีเจพี โลจิสติกส์ จำกัด
16 สมชัย สิมมา บริษัท อินโนไวซ์เซอร์ เทค จำกัด
17 สรญา เปรี้ยวประสิทธิ์ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
18 สันทนี บูรณถาวรสม บริษัท มาเรลลี (ประเทศไทย) จำกัด
19 สิทธิชัย โตจิราการ บริษัท ทีเจพี โลจิสติกส์ จำกัด
20 อนุชา วรรณราช บริษัท โลจิส โปร โซลูชั่น จำกัด

กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์