ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 จารุพรรณ ทับเจริญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซีที เซอร์วิส
2 โชติรส ชาญณรงค์ องค์การเภสัชกรรม
3 ณรงค์ ทารัตน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็นซีที เซอร์วิส
4 ณิชาพร ชื่อสุธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5 ธนวัฒน์ นิคมคาย บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
6 ธวัชชัย ศรีรุจิ บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด
7 นภัสร พลอยมีค่า บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด
8 ประภาพร บัวชาวเกาะ บริษัท เซ็นส์อินโฟเทค จำกัด
9 พัชรินทร์ มีสุขสินเจริญชัย บริษัท เซ็นส์อินโฟเทค จำกัด
10 พันธวัช ไชยธวัช บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
11 พิชญา ใจมั่น บริษัท คลาเรียนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
12 ภูวเดช สันธนาภิรมย์ บริษัท เอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด
13 มณฑล สมบัติธนพัฒน์ บริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด
14 เมธาวี มหาอัมพรพฤกษ์ บุคคลทั่วไป
15 สาลินี เกตุหนู ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
16 สิทธิเดช เจียรสุมัย บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี้ จำกัด
17 อรดี ประนิสอน บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)

กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์