ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 จักรกฤษณ์ แก้วประเสริฐ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2 จีรวรรณ ศรีวงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3 ชฎาภรณ์ วนาประเสริฐศักดิ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
4 ชลิดา เชาว์ชาญชัยกุล มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
5 โชคชัย ชินอุดมพงศ์ บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
6 ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์ มหาวิทยาลัยสยาม
7 นัฐพล โพธิ์ทอง บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน)
8 นิตยา เกิดแย้ม มหาวิทยาลัยสยาม
9 นิศากร เถาสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10 เมฆินทร์ วรศาสตร์ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
11 รพินทร์ ตันประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
12 วชิราพร ฤทธิ์ฉ่ำ บุคคลทั่วไป
13 วรลักษณ์ รักเกียรติงาม บุคคลทั่วไป
14 วสันต์ แหทรงศิริ การประปานครหลวง
15 วิชุณี สารสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
16 ศรศักดิ์ หนูเอี่ยม บุคคลทั่วไป
17 ศิริภัทร สิตไทย บุคคลทั่วไป
18 แอนนา พายุพัด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์