ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 ชญานิศ เชื้อทอง บุคคลทั่วไป
2 ฐิตาภรณ์ ช่วยค้ำชู บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
3 ดลชยุตม์ อภิเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 ธนัญดา ลิมปาคม บุคคลทั่วไป
5 ธนาภรณ์ วงชัยชาญ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
6 ธมกร ทองแพรว บุคคลทั่วไป
7 ปิยะรัตน์ ศิริวรรณ การไฟฟ้านครหลวง
8 พราวพรรณ เชื้อดวงผุย บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
9 พิชัย ห่านสุวรรณดำรง บริษัท โปรซิสเทม เมเนจเม้นท์ จำกัด
10 พีรวุฒิ ปะวะบุตร คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
11 ภากร พานแก้ว บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด
12 ยิ่งยศ อิ่มประเสริฐ บุคคลทั่วไป
13 รัตนธ์พงค์ ใสแก้ว คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
14 วรารักษ์ ทองคำทวีผล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
15 สธน สัณห์ฐานะกุล บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
16 สุญาณี พลอยกิติกูล บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
17 สุดารักษ์ ฉลาดธัญญกิจ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
18 อธินาฎ แสงรุ่งเรืองกิจ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จำกัด

กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์