ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 กรรณิการ์ รุ่งรัตนานุภาพ บริษัท ซี.เอส.ไอ. อินเตอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด
2 กอปรศักดิ์ ศรีสวการย์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
3 เจตวรี กฤษณะเศรณี บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด
4 ชัยสิทธิ์ รัตนเกียรติชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำชัยคอนวีเนี่ยนสโตร์
5 ณัชวรัตม์ ภูอ่าง บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด
6 ธนณัฏฐ์ หงษ์ทอง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
7 เนตรนภา อิทธิรัตนะโกมล บริษัท ซี.เอส.ไอ. อินเตอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด
8 เนียน นี ชู สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
9 ปาณัสม์ วัชรประภาพงศ์ บริษัท เทลสกอร์ จำกัด
10 ปิยะพร กมลวันทนากุล บุคคลทั่วไป
11 พชร ไตรลาภวิฒิ บริษัท เทลสกอร์ จำกัด
12 ภณา เอกธรรมนิตย์ บริษัท พีเค พลัส เทรดดิ้ง จำกัด
13 มาลี กัณทะษา บริษัท ซี.เอส.ไอ. อินเตอร์โฮลดิ้งส์ จำกัด
14 วรสฤษฎิ์ จุ้ยเจริญ บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด
15 วรัญชัย ยิ่งคำนึง บริษัท จีโอเอฟเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
16 วศิน ธัญญางค์ บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด
17 สุกัญญา สีสด บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด
18 อธิวัฒน์ วาดอักษร บริษัท เทลสกอร์ จำกัด
19 อัญชัน ชัยภัค บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด
20 อารีย์พร ทับเลื่อน บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด

กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์