ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 กุลนิษฐ์ เจริญสุข บริษัท โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
2 โกเมศ โมราศิลป์ บุคคลทั่วไป
3 จุลชาติ อ่อนจันทร์ บุคคลทั่วไป
4 ณัฐมน ยืนยง บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
5 บุษบา ไชยยะนาค บุคคลทั่วไป
6 ปริษา เจริญรัตน์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
7 ปวีณา เกตุวงศ์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
8 พรภัทร์ โคตะนนท์ บุคคลทั่วไป
9 พัชรชัย แก้ววรรณา บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
10 พิชัย โชติธำรง บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด
11 ภควรรณ จันทร์เพ็ญ โรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการ
12 วัชรพงษ์ สุขวนิช บริษัท แซดดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
13 ศรีสุณี พงศ์ทิพย์พิทักษ์ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
14 ศิริวารินทร์ ธิบูลย์ บริษัท เอ พลัส เซิร์ฟ จำกัด
15 สิพานัน อำนวยพรรณ บุคคลทั่วไป
16 สุชญา แพร่หลาย บริษัท เอ พลัส เซิร์ฟ จำกัด
17 สุรชัย กลั่นวารี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
18 อบฉันท์ อัสธีรวัฒน์ บริษัท วัจณสุรัตน จำกัด

กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์