ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 กำพล รุ่งเพชรรัตน์ บริษัท คริสตอลลา จำกัด
2 จิตติมา อำพันทอง บริษัท ซิลเวอร์เลค สตรัคเจอร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
3 ชัยวัฒน์ ไสลวงษ์ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
4 ชุติมา สุขศาลา บริษัท ซิลเวอร์เลค สตรัคเจอร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
5 ณัฐฐธิดา อาชวพิสิฐ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
6 ณัฐพิสุทธิ์ อาจผักปัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7 ดาวีสุข์ กล่อมเกลา บริษัท ซิลเวอร์เลค สตรัคเจอร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
8 เตชินี บัวสามัคคี บุคคลทั่วไป
9 ทัสนันทน์ สัตย์ฌุชนม์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
10 ภูครินทร์ ทองเกลี้ยง บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
11 วรัญญา อวิคุณประเสริฐ บริษัท ซิลเวอร์เลค สตรัคเจอร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
12 สิระกาญจน์ มโนทัศนันท์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
13 อภิสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์ บุคคลทั่วไป

กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์