ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 กนกพรรณ ทองรัศมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 กนกวรรณ รับพรดี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
3 คณิศร์ มาตรา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4 นิตต์อลิน พันธุ์อภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5 นิธิพร วรรณโสภณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6 พนเมษ ญาณฐิติรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7 พวงเพ็ญ เกิดเอี่ยม องค์การเภสัชกรรม
8 พิทยนันท์ เย็นเป็นสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
9 ภัทรวดี สาระนาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
10 มานิตา นิจสุนกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
11 วลัย​รัชช์ นุ่นสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12 วัชรศักดิ์ จงไกรรัตนกุล บริษัท มังกี้คิงส์ โซลูชั่น จำกัด
13 วาทินี นุ้ยเพียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14 วิลาสินี เทพสุนทร บุคคลทั่วไป
15 สิทธินันท์ ท่อแก้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
16 สุรสิทธิ์ ศักดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
17 อนุชา เกษมวัฒนากุล บุคคลทั่วไป
18 อรนุช ใดงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
19 อรยา สุขนิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
20 อาคม ม่วงเขาแดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์