ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2565

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 กัญญ์ณพัชญ์ ตระกูลรัมย์ บริษัท อินโน-คอนส์(ประเทศไทย)จำกัด
2 ขนิษฐา สินสงวน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 จักริน วีแก้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4 ณัฏฐพิชชา บุญญา บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จำกัด
5 ธนาธร ไชยพิเดช บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
6 ปริวรรต อินทร์ปา บริษั ทวิชั่นเน็ต จำกัด
7 ปิยะนุช ชุติชาติ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
8 พัชราภรณ์ พิมพ์พรสกุล บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด
9 รัตนะ ศิริรัตนเวคิน บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
10 สหวัชร์ แสงอ่อน บริษัท ทีเจพี โลจิสติกส์ จำกัด
11 สุกัญญา กล้าแรง บริษัท ทีเจพี โลจิสติกส์ จำกัด
12 สุรเชษฐ์ คำชาย บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
13 อนุรักษ์ ชูอิ่ม บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
14 อัครนิจ สมบูรณ์นาค บริษัท เตทต้า-อี เอเชีย จำกัด
15 อุษา ใจโพธา บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์