ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม

หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน
1 ญาดา ตุลยธำรง บุคคลทั่วไป
2 ธนณัฐ จริยสาธิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 ธมลวรรณ สุภาพพูล บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
4 ปองพล หวังในธรรม บริษัท ทรีเคิล จำกัด
5 พัชราภรณ์ วรโชติกำจร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6 ภัครเชฏฐก์ จงอนุรักษ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7 ภัทรกร นิธินรางกูร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
8 รักษาสิริ ศรีโพธิ์ชัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9 รังสิมันตุ์ โภคบุตร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
10 วรรณิภา เสียงเพราะ บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
11 วสวัตติ์ อัครดิษฐวัฒน์ บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
12 วีรภัทร โรจน์วิรุฬห์ บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
13 สิทธิชัย วรโชติกำจร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14 สุเชษฐ์ มหัทธนทวี บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด
15 อนันต์ อินทร์ทรง บริษัท เอพลัสเซิร์ฟ จำกัด
16 อาณัติ น้อยตำแย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุดฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ

คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยส่ง หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ คลิกที่นี่ มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์