Big Data Upskill Reskill

Big Data Analytic with Power BI

ความเป็นมาโครงการ

โครงการ Big Data Upskill Reskill สำหรับบุคคล ภายใต้หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI

โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) (GBDi) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ในเรื่องของ Big Data และ Data Analytics กับการประยุกต์ใช้งานทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการตัดสินใจ ด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมการแข่งขัน โดยมีการยกระดับทักษะ Big Data ของผู้เข้าโครงการให้มีสมรรถะและมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการเรียนภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop)

“ The power of big data to make a better world. ”

ความร่วมมือ

วัตถุประสงค์โครงการ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ Big Data และ Data Analytics
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักกับ Power BI และ Power BI Desktop
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความสามารถในการนำเข้าข้อมูลที่หลากหลาย
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการกับข้อมูลที่จะนำมาจัดทำรายงาน เพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง Visual Report ที่เหมาะสมได้

กลุ่มเป้าหมาย

 1. บุคลากรภาครัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไป ที่มีพื้นฐานความรู้โปรแกรม Microsoft Excel และมีความสนใจในการเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
 2. รับสมัครหน่วยงานละไม่เกิน 5 ท่าน

คุณสมบัติและความรู้พื้นฐานของผู้อบรม

 1. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการทำงานเบื้องต้นได้ เช่น จัดเก็บไฟล์ เปิดไฟล์ได้
 2. มีความรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการค้นหาข้อมูลบนเว็บได้
 3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ได้
 4. มีมุมมองในการทำงานกับข้อมูล เพื่อสรุปผลในด้านต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความสามารถในการนำเข้าข้อมูลที่หลากหลาย
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการกับข้อมูลที่จะนำมาจัดทำรายงาน เพื่อการวิเคราะห์ และสรุปผลได้
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง และอ่านหน้าจอ Dashboard Report เพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทันที เพราะแต่ละหน้าจอแทนที่แผนกต่าง ๆ ขององค์กร ทำให้ผู้บริหารไม่ต้องคอยโทรถามความคิดเห็นจากแต่ละแผนกก่อนตัดสินใจ เรื่องสำคัญ ๆ ขององค์กร

สิ่งที่ผู้ฝึกอบรมจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการฝึกอบรม 1 ท่าน/เครื่อง
 2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ/วัน
 3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 4. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
 5. ประกาศนียบัตร

รายละเอียดหลักสูตร

Microsoft Power BI เป็นหนึ่งใน Data Analytics Tools ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลทางธุรกิจและนำเสนอออกมาในรูปแบบ Interactive ทั้งแบบตาราง กราฟ ชาร์ท แผนที่ และรูปร่างต่างๆ สามารถเรียกข้อมูลจาก หลายแหล่งอย่างรวดเร็ว ทำให้ข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวาและช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลธุรกิจของคุณได้ทุกที่ในทุกอุปกรณ์ ที่สำคัญคือบุคคลที่มีประสบการณ์การใช้งาน Excel (Pivot Table) มาแล้ว จะสามารถเรียนรู้ต่อยอดการใช้งาน Power BI Desktops อย่างมืออาชีพได้ง่ายและรวดเร็ว

เนื้อหาการอบรม

 1. เรียนรู้และทำความรู้จักเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Data Science
 2. แนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence ลักษณะข้อมูล และแหล่งข้อมูลทางสถิติที่นำเราสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหรือเชิงกลยุทธ์
 3. รู้จักกับ Power BI และ Power BI Desktop
 4. การสร้างการเชื่อมต่อกับ Data Source
 5. การจัดการกับ Data Set เพื่อให้ข้อมูลพร้อมเพื่อการวิเคราะห์
 6. การสร้าง Data Model สำหรับวิเคราะห์
 7. การสร้าง Visual Report
 8. การเผยแพร่ไปยังเว็บ (Publish)
รายละเอียดหลักสูตร

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 1. ผู้สมัคร ศึกษาข้อมูล และรายละเอียดโครงการ
 2. ผู้สมัคร ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่เมนู "Register"
 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 4. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 5. แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียน
 6. เข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
 7. รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรม

ตารางการฝึกอบรม

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ 20 ท่าน/รุ่น
ระยะเวลาการอบรมรุ่นละ 2 วัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (รวม 12 ชั่วโมง)

รุ่น วันอบรม สถานที่จัดอบรม
1 7 - 8 ตุลาคม 2564 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ปิดรับสมัคร
2 28 - 29 ตุลาคม 2564 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ปิดรับสมัคร
3 9 - 10 พฤศจิกายน 2564 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ปิดรับสมัคร
4 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ปิดรับสมัคร
5 21 - 22 ธันวาคม 2564 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ปิดรับสมัคร
6 13-14 มกราคม 2565 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ปิดรับสมัคร
7 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ปิดรับสมัคร
8 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ปิดรับสมัคร
9 8-9 มีนาคม 2565 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ปิดรับสมัคร
10 29-30 มีนาคม 2565 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ปิดรับสมัคร
11 21-22 เมษายน 2565 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ปิดรับสมัคร
12 19-20 พฤษภาคม 2565 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ปิดรับสมัคร

หมายเหตุ รูปแบบการเรียนการจัดกิจกรรมฝึกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทั้งระบบ Onsite และ/หรือ Online ทั้งนี้ขึ้นอยู่สถานการณ์ฯ

อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร ประเภทหน่วยงาน ค่าลงทะเบียน
โครงการ Big Data Up skill Reskill สำหรับบุคคลทั่วไป
หลักสูตร Big Data Analytic with Power BI
หน่วยงานราชการ,หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ พิเศษเพียง 1,500 บาท
(ค่าลงทะเบียนปกติ 6,500 บาท)
หน่วยงานเอกชนและบุคคลทั่วไป พิเศษเพียง 1,605 บาท
(ค่าลงทะเบียนปกติ 6,500 บาท)

หมายเหตุ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ

การชำระค่าลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนรอการยืนยันร่วมอบรมจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการชำระเงิน เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนภายใน 7 – 15 วัน ก่อนการอบรม โดยสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ตามเลขบัญชีดังนี้

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย#2 324-256262-0
กรุงศรีอยุธยา ถนนแจ้งวัฒนะ
(ซอฟต์แวร์ พาร์ค)
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย#2 329-1-34850-3

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in Slip) พร้อมระบุชื่อ-สกุล บริษัท หัวข้อการอบรม ส่งมาที่อีเมล์ [email protected] หรือ แนบไฟล์ได้ที่เมนู Attach File